top of page

CLUBREGLEMENT

Clubreglement SOK KAO LANDEN

 Elk lid dat zich inschrijft, verklaart hierbij het onderstaand reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren. Voor minderjarigen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders om onderstaand reglement gelezen te hebben (ook uitvoerig uit te leggen aan hun kinderen) en zich hiermee akkoord te verklaren bij inschrijving van hun kinderen. 

1. Stiptheid 

1.1 Men dient elke les minstens een kwartier op voorhand aanwezig te zijn, zodat je de tijd hebt om jezelf om te kleden en klaar te maken voor de les. 


1.2 Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal, totdat ze de toestemming krijgen van de trainer om de sportzaal te betreden. Laatkomers krijgen steeds en zonder uitzondering de gepaste maatregelen opgelegd. Dit kan resulteren in een extra zware fysieke proef vooraleer men met de groep mag aansluiten t.e.m. uitsluiting van de les bij herhaaldelijk verval. Indien je meer dan een kwartier te laat bent, wordt je automatisch de toegang tot de les geweigerd! 

2. Gedrag 

2.1 Buitensporig lawaai wordt niet geduld tijdens de trainingen. Ook toeschouwers worden hier op gewezen 


2.2 Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden. Dit kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van onze club, zonder voorafgaande waarschuwing. 


2.3 De club neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus verantwoordelijk voor zijn eigen daden. 


2.4 Onze leden verklaren nooit misbruik te zullen maken van de aangeleerde vechtsporttechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit onze club. 


2.5 Clubmateriaal (bokshandschoenen, scheenbescherming, trapkussens, thaipads,...) wordt na gebruik terug netjes op zijn plaats gelegd, net zoals het jou uitgeleend is. Laat geen materiaal slingeren. Orde is van groot belang en dit dragen we hoog in het vaandel. 


2.6 Trainen doe je met een partner, in groep of als team. Tracht op een sportieve manier samen te werken en met respect voor elkaar. Respecteer de spelregels en train op een verantwoorde manier met elkaar. Het is de bedoeling elkaar vooruit te helpen. Pas jezelf steeds aan afhankelijk van de trainingspartner of sparringpartner zijn/haar leeftijd, gewicht, niveau en ervaring. Bouw geleidelijk aan op en ga niet roekeloos te werk. 


2.7 Elk lid is gelijk aan een ander, zonder onderscheid tussen ras, kleur, achtergrond, familiebanden, vriendschapsbanden en/of eender welk ander excuus om je anders te gedragen in de club. Iedereen respecteert de regels van de club, de leiding en verantwoordelijkheid van de trainers/bestuurders. 


2.8 Pestgedrag wordt niet getolereerd! Elke inbreuk hierin zal ten strengste bestraft worden en bij herhaaldelijke overtreding ook resulteren in de uitsluiting uit onze club. 


2.9 Verplaatsing van en naar de club: Hou jezelf ten allen tijde aan de verkeersregels en probeer op een veilige manier thuis te geraken. We zien je dan ook graag de volgende les terug. Indien je met de fiets komt, zeker tijdens de winterperiode, zorg er dan ook voor dat je voldoende zichtbaar bent in het verkeer d.m.v. een goed werkende verlichting op jouw fiets of ander vervoermiddel en eventueel een fluovestje en helm aan. Voor minderjarigen geldt ook uitdrukkelijk dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen als club in hoe ze hun verplaatsingen maken van en naar de club. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de ouders of voogd van de minderjarigen. Wij geven uitdrukkelijk het advies mee aan de ouders en/of voogd om minderjarigen steeds te begeleiden in hun trajecten naar de club en nadien terug naar huis. 

3. Eten & drinken 

3.1 Eten tijdens de les is ten strengste verboden en drinken wordt enkel toegelaten mits de les niet wordt verstoord en tijdens de regelmatige drinkpauzes. Zorg ervoor dat je lege flesjes of blikjes steeds in de vuilnisbak gooit. Drank uit glazen flessen is niet toegestaan! 


3.2 Tijdens de training worden er heel korte drinkpauzes gehouden. Eten, snoep en kauwgom zijn dan niet toegestaan. 


3.3 Het nuttigen van alcoholische dranken voor of tijdens de training is niet toegestaan. Het gebruik van drugs en andere verboden middelen is ten strengste verboden. 


3.4 Prestatie bevorderende middelen zijn ten strengste verboden. Hou je aan onze filosofie wat dit betreft en probeer een zoveel mogelijk gevarieerde en gezonde levensstijl op na te houden wat betreft voeding. 


3.5 Check de website voor verboden middelen. Deze geeft je een héél uitgebreide info over hetgeen mag en hetgeen verboden is. De link: https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/verboden-stoffen/ 


3.6 Check ook volgende website met een GIDS voor een dopingvrije sportbeoefening: https://www.dopinglijn.be Deze gids staat ook onder Downloads op onze website. 


3.7 Via onderstaande link vind je informatie over wat alcohol en andere middelen met je doen voor, tijdens en na het sporten. https://cjsm.be/gezondsporten/themas/sport-en-gezondheid/alcohol-en-drugs/alcohol-en-sport. 

4. Netheid 

4.1 Elk lid draagt zorg voor persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte nagels, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, enz.... 


4.2 Netheid van de zaal is de verantwoordelijkheid van elk lid. Na de training zorg je er dan ook voor dat je de zaal even netjes achterlaat als je ze hebt aangetroffen. 

5. Bezittingen 

5.1 Het dragen van juwelen, brillen of andere objecten tijdens de training is verboden. 


5.2 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen. 

6. Lidmaatschap, lidgelden & verzekering 

6.1 Je bent officieel lid van onze club na jouw eerste betaling van het lidgeld EN het bezorgen van jouw licentieformulier dat door jouw arts is getekend en afgestempeld, wat jou als lid medisch goedgekeurd maakt om mee te mogen sporten. 


6.2 Je wordt officieel geschrapt als lid van de club indien je 2 maanden of langer niet aanwezig bent geweest op onze lessen. Dit betekent dus ook dat je 2 maanden geen lidgeld hebt betaald en we nooit een reden hebben gehad voor jouw afwezigheid (jou dus niet gehoord of gezien hebben gedurende 2 maanden). 


6.3 Een officiële schrapping vindt ook automatisch plaats nadat jouw licentie/verzekering bij onze club verlopen is en niet op tijd hernieuwd is geweest. Een licentie/verzekering heeft een loopperiode van één jaar, beginnend vanaf de datum waarop je jouw arts hebt bezocht en die vermeld staat op jouw licentieformulier. 


6.4 Lidgeld wordt stipt de eerste les betaald. Indien je hierover vragen hebt, meld je dan op tijd bij de trainers/bestuurders. Herhaaldelijk te laat zijn met het betalen van jouw lidgeld, kan leiden tot uitsluiting van de lessen tot de volledige schuld vereffend is.

6.5 Lidgelden zijn in geen enkel geval te recupereren door het aangesloten lid. Indien je vroegtijdig stopt met sporten of verandert van club om eender welke reden, kan je jouw reeds betaalde lidgelden niet terugvorderen van de club. In het geval je door het clubbestuur uit de club wordt gezet, omwille van wangedrag of zaken die indruisen tegen ons clubreglement, kan je jouw lidgelden niet recupereren. 


6.6 Het lidmaatschap kan ten allen tijde opgezegd worden zonder teruggave van de reeds betaalde lidgelden, indien het lid een inbreuk pleegt op het clubreglement, het teamgebeuren in het gedrang brengt en/of indien het lid door de hoofdtrainer niet meer geschikt geacht wordt onze vechtsporttechnieken aan te leren. 


6.7 Een verzekering voor “lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid” tijdens de les is verplicht! De sportfederatie verplicht je daarom om naar een arts te gaan voor het laten uitvoeren van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek (De federatie verplicht dit omdat dit aanbevolen wordt). De arts zal oordelen of de sporter al dan niet medisch geschikt is voor de beoefening van (competitie)sport. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door de huisarts, maar jullie kunnen ook naar de artsen die het specifiek voor risicovechtsporten uitgewerkt protocol volgen. De lijst van deze artsen kan je terugvinden op internet via volgende link: https://www.vechtsportplatform.be/keuringsartsen. 


6.8 Bij het aangaan van uw lidmaatschap krijg je daarom een formulier mee dat je moet invullen en laten afstempelen bij de arts. Dit moet binnen de 2 weken na jouw eerste les volledig in orde zijn. Indien dit na 2 weken nog niet in orde is, wordt je uitgesloten van de lessen tot dit in orde is.

7. Competitieleden
7.1 Leden die aan competitie doen, moeten zich inzetten voor het belang van de club opdat dit de reputatie van beide partijen ten goede komt. 


7.2 Competitievechters dienen zich eveneens strikt te houden aan het clubreglement, net als elk ander lid van de club. Zij krijgen m.a.w. zeker geen voorkeursbehandeling. 


7.3 Elke training ben je verplicht aanwezig te zijn en dit voor ALLE trainingen die wekelijks doorgaan. Bij elke afwezigheid dient een reden opgegeven te worden aan de club. 


7.4 Regelmatige afwezigheid van de trainingen met of zonder geldige reden, kan resulteren in de schorsing van deelname aan wedstrijden en de daarbij horende annulering van de reeds vastgelegde wedstrijden voor een periode van minimum 2 maanden. 


7.5 Competitievechters dienen steeds op het afgesproken gewicht te staan op de dag van weging. Indien er op de dag van weging een discussie ontstaat met de tegenstrever, omdat het te behalen gewicht niet bereikt is, zal de competitievechter disciplinair gestraft worden door de club. Als straf geldt dan dat de competitievechter de eerstvolgende 2 maanden aan geen enkele wedstrijd mag deelnemen. Deze disciplinaire maatregel geldt ook indien de wedstrijd doorgaat ondanks het verschil in gewicht, daar de club dit beoordeeld als een onsportieve benadeling van de tegenstrever. 

7.6 Indien een competitievechter van een andere club zich bij onze club wenst aan te sluiten, moet hij voorafgaandelijk een gesprek aanvragen bij de hoofdtrainer van de club. De hoofdtrainer gaat zijn aanvraag voor overplaatsing uitvoerig bespreken met de competitievechter zelf en nadien evalueren met zijn staf om in samenspraak te bepalen of deze competitievechter wel in aanmerking kan komen voor overplaatsing naar onze club. Er zijn een heel aantal sportieve factoren die kunnen maken dat wij de gevraagde overplaatsing niet kunnen aanvaarden, vooreerst in het belang van de competitievechter zelf en bijkomend ook in het belang van onze huidige competitiegroep. 


7.7 Bij aanvaarding van de overplaatsing, zal de overgekomen competitievechter een verplichte overgangsperiode moeten overbruggen, vooraleer hij in naam van onze club een wedstrijd kan draaien. Deze minimum periode bedraagt 3 maanden voor alle competitievechters (J-klasse t.e.m. A-klasse).

8. Privacy
8.1 Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed. 

9. Reglement

9.1 Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar. Problemen kunnen steeds bij het clubbestuur voorgelegd worden. 


9.2 Respecteer steeds het reglement zodat iedereen in een gezonde en aangename clubsfeer kan trainen. 


9.3 Ernstige of veelvuldige inbreuken op het reglement van de club kunnen tot een onmiddellijke schorsing en/of uitsluiting van de club tot gevolg hebben. 

10. Bestuur
10.1 We zijn met verschillende bestuurders/trainers die evenveel verantwoordelijkheid dragen voor de goede werking van onze club. Er is geen onderscheid tussen ons. Als één bestuurder/trainer een mededeling doet aan een lid of het hele team, wil dit zeggen dat wij als bestuur/trainers hier ook gezamenlijk en volledig achter staan, zonder twijfel. 


10.2 We hopen bij deze dat jullie allen willen bijdragen tot een goede samenwerking en het tot stand brengen van een hecht team dat er altijd staat voor mekaar. Dit is ons doel als bestuur en hieraan zullen we ook alle aandacht vestigen. Elk lid dat ervoor zorgt dat dit bemoeilijkt wordt, zal hierover aangesproken worden en kan bij herhaaldelijke fout uitgesloten worden van deelname aan de lessen en zelfs tot volledige en definitieve uitsluiting van onze club.

Veerle en Tim

Vertrouwenspersoon SOK KAO LANDEN: Veerle Vaes 0485/19.56.59

bottom of page